PROIECTUL ECO-PRACT-CLIMA - 2020: Prezentare proiect

Cod final de înregistrare: CNFIS-FDI-2020-0508

Denumire instituţie: Universitatea Valahia din Targoviste

Titlu proiect: DEzvoltarea unor COmpetențe PRACTice pentru studiul schimbărilor CLIMAtice - impact universal, efecte regionale și locale – la baza didactică Fundațica a Universității Valahia din Târgoviște (ECO-PRACT-CLIMA)

Domeniu vizat: D3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice și de cercetare, din subordinea universităţilor

Buget aprobat: 260.000 lei

Director proiect: Conf. dr. TANISLAV Dumitru-Dănuț

Coordonator stiintific: Conf. dr. ing. abilitat DUNEA Daniel

Detalii: http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2020/03/FDI2020-Rezultate-finaleCNFIS-lista-proiecte-publicare.pdf


 eco pract clima

Proiectul ECO-PRACT-CLIMA reprezintă un suport cheie pentru a consolida infrastructura de susținere a activităților didactice și de practică a studenților din cadrul a două facultăți care formează specialiști pentru domenii de activitate în care studiul schimbărilor climatice este foarte important (agricultură, protecția mediului, geografie fizică, dezvoltare rurală în zona montană).

Proiectul promoveaza activități co-curriculare care să completeze competențele dobândite la disciplinele de profil din planurile de învățământ care se referă la studiul ecofactorilor și al impactului acestora.

Scopul proiectului ECO-PRACT-CLIMA este dual: îmbunătățirea infrastructurii de monitorizare a ecofactorilor la nivelul Bazei Didactice din comuna Fundata (jud. Brașov) și al laboratoarelor din Campusul Universității, respectiv training-ul studenților pentru dezvoltarea unor competențe practice de utilizare a serviciilor de planificare și implementare pentru adaptarea la schimbările climatice.

Baza didactică din comuna Fundata


Obiectivele proiectului:

1. Dotarea bazei de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice din cadrul Universităţii Valahia cu instrumentație specifică studiului schimbărilor climatice.

2. Efectuarea unor expediții în teren cu studenții celor 4 programe de studii de licență: Geografie, Geografia turismului, Montanologie și Ingineria şi Protecţia Mediului în Agricultură cu scopul dobândirii de aptitudini tehnice folosind facilitățile bazei didactice Fundăţica (jud. Braşov) pentru amplasarea unor stații de monitorizare a regimului de apă, respectiv efectuarea unor determinări actinometrice și de evaluare a stării vegetației în zona montană.   

3. Formarea unor competențe practice pentru dezvoltarea unor servicii climatice prin proiectarea și dezvoltarea unor studii de caz de adaptare la schimbările climatice pe grupe de lucru. 

4. Implementarea unor activități co-curriculare eficiente care să sprijine  transferul de cunoștințe transdisciplinare între studenți și cadre didactice cu formare profesională diferită.


Descrierea activităților

Universitatea Valahia din Târgoviște, prin baza didactică și cele 2 facultăți implicate, Facultatea de Ingineria Mediului și Știința Alimentelor, respectiv Facultatea de Științe Umaniste, deține o infrastructură specifică cu ajutorul căreia se pot implementa cu succes obiectivele proiectului ECO-PRACT-CLIMA: sisteme de calcul de generație actuală cu licență ArcGIS Pro, ArcGIS Desktop 10.6, Aquaveo GMS, etc. și acces la geoportalurile COPERNICUS și ale misiunilor de teledetecție pentru observarea Pământului, sisteme de monitorizare a ecofactorilor, caracteristicilor de vegetație și geopoziționare  și posibilități de cazare în cadrul Bazei didactice Fundățica pentru efectuarea expedițiilor în teren. 

Activitățile prevăzute pentru atingerea obiectivelor propuse sunt următoarele:

A.1 Activități specifice managementului proiectului ECO-PRACT-CLIMA

A.2 Planificarea și organizarea activităților. Selectarea grupului ţintă al studenților.

A.3. Efectuarea de expediții în teren pentru monitorizarea regimului de apă și al celui radiativ

A.4 Training și coaching pentru utilizarea serviciilor de planificare și implementare pentru adaptarea la schimbările climatice.

A.5 Diseminarea rezultatelor


Rezultatul principal scontat al proiectului ECO-PRACT-CLIMA este pregătirea profesională a studenților din grupul țintă prin dezvoltarea unor aptitudini tehnice de utilizare în teren a unor sisteme de colectare a datelor climatice din zona montană și de vizualizare, interogare și utilizare a datelor climatice disponibile pentru dezvoltarea unor studii de caz privind serviciile pentru adaptarea la schimbările climatice.


Proiectul ECO-PRACT-CLIMA oferă sinergii cu proiectul complex INTER-ASPA ”INstrumente de modelare a proceselor de inTERfaţă Apă – Sol – Plante – Aer pentru administrarea inteligentă şi durabilă a bazinelor hidrografice şi a ecosistemelor dependente de apa subterană”, PN-III-1.2-PCCDI-2017-0721, aflat în ultimul an de implementare la Universitatea Valahia ca partener în consorțiu. Studenții participanți vor avea acces la infrastructura proiectului INTER-ASPA și la expertiza specialiștilor din cadrul acestui proiect (https://inter-aspa.ro/).