Print

 

 

ADMITERE,

Sesiunea IULIE 2019


PERIOADA DE INSCRIERI 8-26 IULIE 2019

Poster Admitere Licență

DOSAR EXAMEN: https://www.valahia.ro/ro/admitere-ro/121-dosar-examen

 

Poster 2019 2020 iulie

Detalii Admitere: https://www.valahia.ro/ro/noutati/122-admitere-ro

https://www.valahia.ro/ro/admitere-ro/118-admitere


Fisa inscriere licenta

CONTACT ADMITERE Facultatea de Ingineria Mediului si Știința Alimentelor


Sediu de înscriere: Aleea Sinaia, nr. 13, Târgoviste, tel. 0769076854

Secretar comisie de  admitere:  Conf. dr. Ing. Mirela Predescu

email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


În atenția candidaților înscriși la Master: Interviul pentru admiterea la Master va avea loc astfel: 

SISTEME DE CONTROL ȘI EVALUARE A CALITĂȚII MEDIULUI - 25 Septembrie, ORA 10:00

CONTROLUL ȘI EXPERTIZA ALIMENTELOR - 26 Septembrie, ORA 10:00


ADMITERE,

Sesiunea SEPTEMBRIE 2018


PERIOADA DE INSCRIERI 6-26 SEPTEMBRIE 2018

Poster Admitere


Septembrie 2018

 


 

REZULTATE ADMITERE DUPA CONTRACTARE,

Sesiunea IULIE 2018


 

 

REZULTATE ADMITERE, Sesiunea IULIE 2018


 

 

DETALII OFERTA EDUCATIONALA LICENTA 2018 !!!

PERIOADA DE INSCRIERI 9-30 IULIE 2017

 Locuri 2018

 


• 
Fisa de înscriere va fi completata si semnata de fiecare candidat. În cazul unor serii comune de concurs, candidatii pot completa fisa de înscriere pentru mai multe specializari, în ordinea preferintelor;
• Carte de identitate – original si copie;
• 
Diploma de bacalaureat si foaie matricola sau echivalente cu acestea, în original sau copii conform cu originalul; absolventii de liceu din promotia anului 2018 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinta tip din care sa rezulte ca au promovat examenul de bacalaureat, media si notele obtinute la bacalaureat. Acesti candidati, în cazul în care vor fi declarati admisi în urma concursului, au obligatia de a depune la facultate diploma de bacalaureat în original pâna la data specificata de catre Comisia de Admitere;
• 
Certificat de nastere, în copie conform cu originalul;
• 
Adeverinta medicala tip , eliberata de cabinetul medical scolar sau de medicul de familie, din care sa rezulte ca persoana care se înscrie la concursul de admitere este apta pentru profilul la care candideaza;
• Candidatii cu afectiuni clinice sau handicap vor prezenta adeverinte medicale în care se va mentiona - în mod expres - gradul deficientelor, în functie de localizarea acestora conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala din ordinul Ministrului Sanatatii nr. 427/1979.
• 
Trei fotografii tip buletin de identitate
• 
Adeverinta din care sa rezulte calitatea de student, respectiv diploma de licenta sau diploma de absolvire, în original, sau copie conform cu originalul pentru cei care se înscriu la concurs ca sa urmeze o a doua specializare;
• 
Certificat de casatorie, în copie conform cu originalul (daca este cazul);
• 
Dosar plic;
• 
Chitanta reprezentand achitarea taxei de inscriere;

• Acte doveditoare a situatiei lor particulare (copie legalizata dupa certificatul de deces al parintilor - în cazul celor orfani; adeverinta de la Casa de copii - în cazul celor aflati în aceasta situatie; acte doveditoare ca sunt copii ai personalului didactic).


Absolventii de învatamânt superior cu/fara diploma de licenta, care doresc sa urmeze o a doua specializare vor atasa in plus:


• 
Diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta, în original sau copie conform cu originalul (daca este cazul);
• 
Foaia matricola/suplimentul la diploma.


Candidatii care opteaza pentru locurile rezervate etniei rrome, vor aduce la înscriere o recomandare eliberata de catre o organizatie legala a rromilor (semnata si stampilata), care atesta apartenenta lor la aceasta etnie. Locurile rezervate se vor aloca facultatilor de catre Rectorat, conform solicitarii candidatilor la înscriere.


Cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si din Confederatia Elvetiana pentru înscrierea la studii universitare de licenta în anul universitar 2018/2019, vor atasa la cererea de înscriere în plus:


• Atestatul de recunoastere a studiilor eliberata de  
CNRED;
• Certificat de competenta lingvistica pentru limba româna.

 

DETALII OFERTA EDUCATIONALA MASTER 2018