Cercetarea ştiinţifică este o componentă esenţială a activităţii cadrelor didactice ale departamentelor FIMSA. Strategia pe termen lung şi programele pe termen mediu şi scurt privind cercetarea sunt adoptate de Senatul Universităţii şi Consiliul Facultăţii, odată cu specificarea practicilor de obţinere şi de alocare a resurselor de realizare şi a modalităţilor de valorificare.

Cercetarea ştiinţifică se desfăşoară urmărind câteva obiective majore:

 • elaborarea unor teme de cercetare în domenii prioritare;
 • lărgirea tematicii de cercetare prin interdisciplinaritate, astfel încât să poată fi evaluate probleme complexe care privesc gestiunea durabilă a resurselor naturale din zona montană;
 • îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă a infrastructurii de cercetare, la nivel european, prin achiziţionarea de echipamente performante din finanţarea obţinută prin granturi şi proiecte de cercetare;
 • crearea unei infrastructuri permanente, prin dezvoltarea sistemului de informaţii şi comunicaţii.

Membrii corpului profesoral al FIMSA, inclusiv cei care efectuează activităţi de predare la programele de studii universitare de masterat, îşi desfăşoară activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul a doua centre de cercetare recunoscute institutional si CNCSIS, tip B şi respectiv tip C:

Centrul de Cercetare Ştiinţifică Știința Alimentelor și Tehnologii Emergente în Ingineria Mediului (CNCSIS tip B)
Director: Conf. univ. dr. ing. Elena BĂRĂSCU

Revista Annals Food Science and Technology
Categoria B+, indexata IndexCopernicus International, CABI, DOAJ, Medical Journals Links, Chemical Abstracts Service (CAS)

Proiecte de cercetare notabile:

REZULTATE

Raportul FINAL al Proiectului de cercetare 34PCCDI/2018 (INTER-ASPA) a fost evaluat cu calificativul EXCELENT!

Universitatea Valahia din Târgoviște a făcut parte din cadrul consorțiului (Partener P5)

Centrul de Cercetare şi Expertizare a Resurselor Naturale şi a Mediului (CNCSIS tip C)
Director: Prof. univ. dr. ing. Gabriela TEODORESCU

Revista Analele Universitatii VALAHIA din Targoviste – Agricultura
Categoria B+, indexata IndexCopernicus International

La nivelul acestor centre activitatea de cercetare ştiinţifică se realizează în laboratoare proprii sau în colaborare cu cele ale unor Institute de cercetare de profil, dotate cu aparatură ce corespunde exigenţelor temelor abordate.
Tematica de cercetare ştiinţifică se realizează preponderent interdisciplinar şi are atât caracter fundamental cât şi implicaţii de ordin aplicativ, de inovare şi transfer tehnologic.

Direcţiile strategice şi obiectivele de bază ale cercetării ştiinţifice pe termen scurt şi mediu vizează:

 1. protecţia, conservarea şi managementul resurselor naturale în contextul promovării unei agriculture durabile;
 2. evoluţia solului şi a calităţii mediului în amenajări hidroameliorative;
 3. perfecţionarea tehnologiilor agricole la principalele specii cultivate;
 4. implicaţiile economice şi ecologice ale valorificării superioare a terenurilor agricole din zona colinară;
 5. creşterea randamentului şi calităţii pajiştilor permanente degradate;
 6. conservarea şi ameliorarea continuă a materialului biologic horticol naţional, în vederea adaptării lui la condiţiile specifice fiecărei zone de cultură;
 7. elaborarea tehnologiilor de obţinere şi prelucrare a produselor horticole în vederea creşterii calităţii produsului finit, în concordanţă cu cerinţele tot mai exigente ale consumatorilor;
 8. fundamentarea cercetărilor referitoare la biologia şi combaterea bolilor şi dăunătorilor plantelor horticole în conformitate cu cerinţele actuale de pe plan mondial;
 9. evaluarea resurselor naturale a ecosistemelor horticole prin determinarea principalelor caracteristici pedoclimatice;
 10. valorificarea complexă a substanţelor naturale nepoluante din flora aromatică, medicinală;
 11. studii privind cadastrul agricol, organizarea teritoriului şi protecţia solului în contextul noilor forme de proprietate;
 12. tehnologii avansate de obţinere a ecoproduselor, marketingul produselor agricole şi agroalimentare;
 13. optimizarea structurii producţiei agricole pe sisteme durabile de agricultură.

În scopul rezolvării priorităţilor în domeniul cercetării ştiinţifice, la nivelul facultatii se asigură informarea cadrelor didactice cu privire la competiţiile de programe de cercetare ştiinţifică organizate la nivel naţional, european şi internaţional. De asemenea, se iniţiază dezbateri ştiinţifice şi conlucrarea sinergică a centrelor şi laboratoarelor de cercetare.

Rezultate bune s-au obţinut prin aplicarea politicii de cooperare cu unităţile economice, cu institutele de cercetare ştinţifică, cu universităţile care au preocupări de cercetare ştiinţifică similare (Institutul Naţional de Biologie Bucureşti, Institutul de Cercetări pentru Ingineria Mediului Bucureşti, Institutul de Bioresurse Alimentare, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, Universitatea Transilvania din Braşov – Facultatea de Silvicultură, Universitatea din Craiova – Facultatea de Horticultură, Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului – Universitatea ’’Lucian Blaga’’ Sibiu, etc.)