Necesitatea unui program pentru studii universitare de licenţă în domeniul agriculturii din zonele colinare şi montane se fundamentează în mod concret pe baza solicitărilor existente pe piaţa muncii şi a dezideratelor privind dezvoltarea durabilă a zonei montane din România, în conformitate cu legislaţia naţională şi europeană pentru dezvoltarea sectorului agricol şi alimentar.

Programul de studii universitare de licenţă Montanologie vizează pregătirea viitorilor ingineri cu cunoştinţe ştiinţifice şi tehnice fundamentate în științele inginereşti din domeniul Agronomie. Specificul programului de studii Montanologie derivă din competențele profesionale şi transversale dobândite. Absolvenţii programului de studii Montanologie îşi pot desfăşura activitatea în cadrul organizaţiilor din sectorul public sau privat, cum ar fi: Societăţi de producţie agricolă; Oficii de consultanţă şi extensie agricolă; Camere agricole; Agenţii şi oficii de dezvoltare rurală, Agenţii pentru certificarea şi evaluarea terenurilor; Oficii pentru controlul alimentelor; Oficii şi laboratoare zonale de agrochimie, pedologie, protecţia plantelor, controlul calităţii seminţelor; Instituţii de cercetare din domeniul Agronomie şi al celor conexe; Învăţământ preuniversitar şi universitar; Inspectorate vamale, etc.

Obiectivele programului de studii universitare de licenţă Montanologie sunt următoarele:

– formarea bazei de cunoştinţe fundamentale necesare înţelegerii, prelucrării şi operării cu informaţii şi concepte specifice domeniului Agronomie;

– cunoaşterea şi aplicarea metodologiei de cercetare utilizată în domeniul agriculturii;

– dobândirea abilităților de a efectua analize de laborator pentru identificarea indicatorilor specifici domeniului Agronomie şi de a interpreta corect rezultatele analizelor, în conformitate cu legislaţia specifică din domeniu.

Ocupații posibile (Ocupația / Cod COR/ISCO-08):    

1. inginer agronom /213225

2. inginer de cercetare in agromontanologie /213249

3. consilier inginer agronom/ 213201