Studiile universitare de masterat “Controlul şi expertiza alimentelor” sunt organizate de către Facultatea de Ingineria Mediului şi Ştiinţa Alimentelor, respectiv Departamentul Ingineria Produselor Alimentare.

Misiunea de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică a programului de masterat se raportează la obiectivele de învăţământ, de cercetare ştiinţifică şi profesionale, corelându-se cu elementele conţinute de nomenclatorul naţional de calificări. În acelaşi timp misiunea se încadrează, prin competenţele generale şi profesionale oferite, în profilul şi specializarea Universităţii “Valahia” din Târgovişte.
Dreptul consumatorilor la alimente de calitate, care nu pun în pericol sănătatea, constituie preocuparea guvernelor din lumea întreagă. Protecţia consumatorilor împotriva practicilor comerciale neloiale ţine de nivelul de dezvoltare al fiecărei ţări. Programul de master Controlul şi expertiza alimentelor susţine pregătirea specialiştilor care îşi vor desfăşura activitatea în diferite ramuri ale industriei alimentare, respectiv în organismele de control a calităţii şi inocuităţii alimentelor, cu legislaţia aferentă, tehnici moderne de analiză şi control, managementul calităţii etc., scopul final fiind sănătatea şi bunăstarea consumatorilor.


Competenţele oferite de programul de masterat se referă la:

Competenţe generale:

 • aplicarea creativă a tehnicilor de cercetare în industria alimentară
 • capacitatea de a comunica rezultatele activităţii în mod demonstrativ
 • capacitatea de a soluţiona în mod creativ probleme specifice, de a comunica rezultate în mod demonstrativ
 • capacitatea de a elabora studii şi rapoarte aplicabile profesional

Competenţe profesionale:

 • abilităţi practice în domeniul analizelor moderne de control în toate ramurile industriei alimentare, în vederea realizării eficiente a controlului şi expertizei alimentelor
 • capacitatea de a implementa sistemul HACCP şi toate sistemele de calitate conform standardelor europene
 • capacitatea de a implementa metode moderne de modelare şi simulare a proceselor tehnologice din industria alimentară
 • capacitatea de a concepe şi a conduce procesele tehnologice din industria alimentară

Din cele menţionate mai sus rezultă faptul că misiunea de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică asumată de programul de studii universitare de masterat Controlul şi expertiza alimentelor se justifică prin elemente de pertinenţă şi oportunitate în raport cu nomenclatorul naţional de calificări, respectiv cerinţele pieţei forţei de muncă, raportându-se totodată la obiectivele de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică şi profesionale.
Pentru a se asigura de îndeplinirea misiunii de învăţământ şi cercetare ştinţifică a specializării Controlul şi expertiza alimentelor şi de faptul că angajamentele asumate sunt riguros respectate, în condiţii de transparenţă publică, facultatea dispune de practici de auditare internă cu privire la principalele domenii ale activităţii universitare .


Perspectivele programului de masterat se conturează în principal în scopul realizării criteriilor de performanţă compatibile cu sistemul universitar european şi se referă la:

 • modernizarea procesului de învăţământ
 • dezvoltarea cercetării ştiinţifice
 • diversificarea activităţilor de cooperare internă şi internaţională
 • contribuţia specializării la dezvoltarea tehnologică

Aceste perspective se corelează cu strategia pragmatică, realistă şi constructivă a Universităţii, care se bazează pe următoarele principii:

 • îndeplinirea misiunii învăţământului superior în dezvoltarea socială, economică, culturală şi ştiinţifică a societăţii;
 • compatibilizarea învăţământului cu cel din Uniunea Europeană în contextul procesului de globalizare;
 • dezvoltarea, extinderea şi consolidarea autonomiei universitare;
 • recunoaşterea diplomelor de studii pe baza sistemului de credite transferabile ECTS;
 • revigorarea activităţii de cercetare ştiinţifică universitară ca sursă de alimentare cu fonduri financiare a dotărilor centrelor de cercetare şi utilizarea noilor cunoştinţe în procesul didactic;
 • asigurarea unui management al calităţii în procesul didactic;
 • extinderea mobilităţilor studenţilor şi cadrelor didactice în unităţi de învăţământ din Uniunea Europeană.